Jak wygląda rozwiązanie spółki?

Jak wygląda rozwiązanie spółki?

Wiele osób nie ma pojęcia, na czym polega rozwiązanie spółki. Należy pamiętać, że kodeks spółek handlowych obejmuje bardzo szeroki katalog sytuacji, które skutkują rozwiązaniem spółki z.o.o.

Jak rozwiązać spółkę?

Warto wiedzieć, że w art. 21 k.s.h. oraz w art. 270 i 271 k.s.h. uregulowane są przesłanki rozwiązania. Zarówno do spółki z.o.o., jak i do spółki akcyjnej odnosi się pierwsza grupa przesłanek, natomiast spółek z.o.o. dotyczy jedynie druga. Oprócz zaistnienia przyczyny do rozwiązania spółki muszą jeszcze wystąpić dwie przesłanki, a mianowicie przeprowadzenie skutecznej likwidacji oraz jej wykreślenie z rejestru. Należy pamiętać, że rozwiązania spółki z.o.o. dokonuje sąd rejestrowy. Muszą jednak wystąpić okoliczności określone w przepisach lub wspólnik musi wystąpić z żądaniem rozwiązania. Art. 21 k.s.h. wskazuje, że na mocy orzeczenia sądu rejestrowego następuje Rozwiązanie spółki.

Przyczyny rozwiązania spółki

Warto również wspomnieć, że sąd rejestrowy może działać z urzędu, jeśli nie zawarto umowy spółki, a także gdy przedmiot działalności spółki określony w statucie lub w umowie spółki jest sprzeczny z prawem. Należy pamiętać, że sąd rejestrowy nie rozwiąże spółki, jeśli od wpisania do rejestru minęło 5 lat. Trzeba dodać, że nie ma znaczenia wtedy, czy wystąpiły okoliczności wymienione w art. 21 k.s.h. Art. 271 k.s.h. wskazuje kolejny powód, kiedy można rozwiązać spółkę. Przepis określa, że sąd rejestrowy na żądanie wspólnika lub organu członka organu spółki z.o.o. może orzec o rozwiązaniu spółki. W takiej sytuacji spółka rozwiązuje się nie na podstawie wyroku sądu, ale jednomyślną uchwałą wszystkich wspólników.

Kwestie formalne

Warto dodać, że na wniosek oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego też może nastąpić rozwiązanie spółki. Organ państwowy musi stwierdzić, że spółka narusza prawo lub zagraża interesowi publicznemu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że formę aktu notarialnego musi mieć uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki. Warto także wspomnieć, że w samej umowie spółki również mogą być określone przyczyny rozwiązania